Информация

Информация за дружеството, което обработва Вашите данни:
Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД, ЕИК: 030454197, седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, р-н Оборище, ул. „Георги Бенковски“ 19, email: office@gloriaint.com  
Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

С настоящата политика Ви информираме за всички аспекти на обработката на вашите лични данни и правата, които имате във връзка с тази обработка.
Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД гарантира на клиентите си (потребителите) конфиденциалност на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящата политика за поверителност.    

Лични данни

1. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина https://gloriaint.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и  въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от клиент (потребител).
 • Изпълнение на задълженията на Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД по договор с клиент (потребител).
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД.
 • За целите на легитимните интереси на администратора Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД или на трета страна.  

2. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД събира и обработва лични данни, които клиентът (потребителят) предоставя във връзка с използването на онлайн магазина https://gloriaint.com и сключване на договор с дружеството за следното:

 • Създаване на профил на потребителя и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина.
 • Индивидуализация на страна по договора и обезпечаване на неговото изпълнение.
 • Статистически и счетоводни цели.
 • С цел защита на информационната сигурност.
 • Изпращане на информационен бюлетин при съгласие, изразено от клиента (потребителя).

При обработка на личните данни на клиент (потребител), Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД спазва принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност и свежда до минимум събираните данни. 

Последните са точни и актуални, като съхранението им е ограничено. 

Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД гарантира цялостност и поверителност на обработването, както и подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3. Операции, които Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД извършва с предоставените от клиент (потребител) лични данни:

 • Регистрира потребителски профил в електронния магазин и изпълнява на договор за покупко-продажба от разстояние. За тазицел е необходимо създаване на профил в електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на тяхната доставка. Регистрацията и създаването на потребителски профил за използване на онлайн магазина е задължителна стъпка от предоставянето на услугата по закупуване на стоки от разстояние.
 • Сключва и изпълнява търговска сделка (договор) с клиент или партньор.
 • Изпраща информационен бюлетин (нюзлетър) и рекламни съобщения до клиенти (потребители), които са заявили, че желаят да получават. Администрира процеса по упражняване на правото на отказ от клиента (потребителя).
 • Сключва договор за покупко-продажба на стоки от разстояние с физическо или юридическо лице.

4. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни за регистрация и получаване на бюлетин (имена, е-mail).  

 • Тези данни служат за осъществяване на връзка с клиента (потребителя), за  регистрация на потребителски профил в онлайн магазина и за изпращане на информационен бюлетин.
 • С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин, или при сключването на договор, между Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД и клиента (потребителя) се създава договорно отношение, на чието основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 
  Данните за изпращане на информационен бюлетин се обработват след дадено изрично съгласие от клиента (потребителя) – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Допълнителни данни.

 • Ако клиентът (потребителят) желае да допълни потребителския си профил, може да въведе в него данни за адрес и телефонен номер. Той предоставя изрично съгласие за обработване на личните данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в онлайн магазина.            
 • Данните за извършване на доставка са имена, ЕГН, телефон, e-mail и адрес. Необходими са за изпълнение на задълженията на Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на поръчаните стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупените стоки.                                                                                              
 • С приемането на политиката за поверителност в електронния магазин и извършване на поръчка, или при сключването на договор между Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД и клиента (потребителя) се създава договорно отношение, на основание на което Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД обработва лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.    

5. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД не събира и не обработва лични данни, свързани с разкриване на расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

6. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

7. Дружеството не събира и обработва данни за лица под 18 години.

8. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД съхранява лични данни на клиента (потребителя) за срок не по-дълъг от съществуването на профила му в онлайн магазина. След заличаване на потребителския профил или успешно приключване на поръчка, Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички личнни данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива личността на клиента (потребителя)).

9. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД съхранява лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 10 години с цел защита на правните интереси на Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД при съдебни или административни спорове с клиент (потребител) на онлайн магазина. Счетоводните документи се съхраняват за съответния срок, установен от Закона.  

10. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните си интереси и законови задължения, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.  

11. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на клиент (потребител) на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които клиентът (потребителят) се е съгласил, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).  

12. В случай, че клиентът (потребителят) не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, той може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст до Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД.  

13. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на потребителски профил в онлайн магазина, профилът става неактивен. Клиентът (потребителят)  може да продължи да разглежда онлайн магазина и предлаганите продукти или да регистрира нов потребителски профил.

14. Ако клиентът (потребителят) е направил поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който може да оттегли съгласието си за обработване на личните данни е след успешното завършване на поръчката.

15. Клиентът (потребителят) има право да изиска и получи от Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД информация дали се обработват негови лични данни. Ако е регистрирал потребителски профил, може по всяко време да види в него личните данни, които е предоставил и се обработват от Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД.

16. Клиентът (потребителят) има право да получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни.

17. При поискване, Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД предоставя на клиента (потребителя) копие от обработваните лични данни, свързани с него, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.  

18. Клиентът (потребителят)  може да коригира или попълни неточни или непълни лични данни, свързани с него директно през потребителския си профил в уебсайта или с отправяне на искане до Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД в свободен текст.  

19. Клиентът (потребителят) има право да поиска от Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД изтриване на част или всички свързани с него лични данни. От своя страна, Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани.
 • Клиентът (потребителят) оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
 • Клиентът (потребителят) възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД.
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

20. Администраторът Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни:

 • Ако ги съхранява и обработва за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени.
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистика.
 • За установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

21. В случай на упражняване от страна на клиента (потребителя) на правото да бъде забравен, Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД ще изтрие всички негови данни с изключение на:

 • Информация, която е необходима, за да се удостовери, че правото на клиента (потребителя) да бъде забравен е изпълнено – имейл, IP адрес.
 • Техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която не може да се свърже по никакъв начин с личността на клиента (потребителя).
 • Електронна поща, с която клиента (потребителя) е извършил регистрация в онлайн магазина.

22. За упражняване на правото си да бъде забравен клиентът (потребителят) трябва да изпрати  искане в свободен текст по имейл до Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД.

23. Ако от клиента (потребителя) има направена поръчка, която е в процес на обработка, най-ранният момент, в който може да бъде „забравен“ е след успешното й завършване.

24. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД не изтрива данните, по отношение които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу дружеството съдебни претенции или доказване на свои права.

25. Клиентът (потребителят) има право да изиска от Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато е налице:

 • Оспорване на точността на личните данни за срок, който позволява на Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД да провери тяхната точност.
 • Неправомерна обработка на личните данни, но клиентът (потребителят) не желае да бъдат изтрити, а единствено използването им да бъде ограничено.
 • Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но клиентът (потребителят) ги изиска за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.
 • Клиентът (потребителят) е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД имат преимущество пред интересите му.

26. Клиентът (потребителят) може да поиска от Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД да го информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Клиентът (потребителят) може да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.  

27. Ако Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД установи нарушение на сигурността на личните данни на клиента (потребителя), което може да породи висок риск за права и свободи на последния, Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД го уведомява без ненужно забавяне за нарушението и мерките, които са или предстои да бъдат предприети.

28. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД  не е длъжно да уведомява клиента (потребителя):

 • Ако са предприти подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността
 • Впоследствие са взети мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на клиента (потребителя).
 • Ако уведомяването би изискало непропорционални усилия.

29. Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД не извършва трансфер на лични данни към трети държави.

Права

В случай на нарушаване на правата на клиента (потребителя) съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, клиентът (потребителят) има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02 915 3 518 и интернет страница www.cpdp.bg